HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/06/2024

Ngày 13/06/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Tài liệu đính kèm:
1.13062024 hnx.pdf

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/06/2024

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/06/2024

Xem thêm tại hnx.vn