Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2018

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/04/2018

Ngày thực hiện: -