00:43, 18/07/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2018

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/07/2018

Ngày thực hiện: 05/08/2018