Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2018

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/08/2018

Ngày thực hiện: 06/09/2018