Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/09/2022

Ngày thực hiện: 25/10/2022