Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/07/2023

Ngày thực hiện: -