Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/10/2023

Ngày thực hiện: 08/11/2023