Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2019

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/08/2019

Ngày thực hiện: 17/08/2019