Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Ngày thực hiện: 19/04/2021