Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/03/2022

Ngày thực hiện: 15/04/2022

Tài liệu đính kèm