Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/05/2022

Ngày thực hiện: 29/06/2022