DNSE Detail Stock VLB

UPCOM: CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Khai thác đá

logo

VLB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,626 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

181 tỷ

Doanh thu

1,140 tỷ

55.85%

3,872.66

0

1.09

2.68%

28.60%

22.76%

24.91%

0%

40%

5.26%

19.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai

49.29%

Công ty TNHH Đầu tư KSB

9.63%

Khác

41.08%

Tin tức & Sự kiện