Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/04/2023

Ngày thực hiện: 16/05/2023