Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/05/2023

Ngày thực hiện: 09/06/2023