Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/05/2023

Ngày thực hiện: -