DNSE Detail Stock DKC

UPCOM: CTCP Chợ Lạng Sơn

Bất động sản dân cư

logo

DKC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1.14 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.42 tỷ

Doanh thu

17.64 tỷ

0.01%

2,368.43

0

4.80

0%

19.41%

14.78%

42.80%

0%

0%

0%

55%

72.22%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

36%

Lê Thị Thu Hường

10.41%

Trần Đình Trung

6.85%

Lại Thế Thành

4.28%

Khác

42.46%

Tin tức & Sự kiện