Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

Ngày thực hiện: -