Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/07/2023

Ngày thực hiện: 03/08/2023