16:28, 31/08/2022

HTM: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xuất Nhập khẩu An Phú không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xuất Nhập khẩu An Phú- Mã chứng khoán: HTM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30,337,569 CP (tỷ lệ 13.79%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 20,337,569 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000,000 CP (tỷ lệ 4.55%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/08/2022.

  HNX