HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81,000 CP (tỷ lệ 5.4%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 151,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 232,000 CP (tỷ lệ 15.46%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phần
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/04/2023.

HNX