HTR: Nguyễn Bá Thực không còn là cổ đông lớn

HTR: Nguyễn Bá Thực không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Thực- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151,000 CP (tỷ lệ 10.06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 151,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 03/04/2023.

HNX