HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Chiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,364,130 CP (tỷ lệ 21.82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 630,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,364,130 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP21,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu tăng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/08/2023.

HNX