HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 630,900 CP

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 630,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Chiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,364,130 CP (tỷ lệ 21.82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 630,900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng cổ phần sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/09/2023.

HNX