HU1: Thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HU1: Thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm