17:10, 15/02/2022

HVG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Vũ Lê

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vũ Lê
  - Mã chứng khoán: HVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 11,343,000 CP (tỷ lệ 5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 566,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,909,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.25%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/01/2022.

  HNX