16:06, 15/12/2020

HVG: CTCP Ô tô Trường Hải - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 31,360,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Ô tô Trường Hải
  - Mã chứng khoán: HVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31,360,000 CP (tỷ lệ 13.81%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phúc Thịnh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28,265,000 CP (tỷ lệ 12.45%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31,360,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 31,360,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/12/2020
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/12/2020.

  HNX