HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Hồng Ngọc
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.5%
- Mã chứng khoán: HVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 879,900 CP (tỷ lệ 8.01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 29,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 850,600 CP (tỷ lệ 7.74%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 54,700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.5%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 905,300 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 8.24%
- Lý do thay đổi sở hữu: Cổ đông lớn và người có liên quan bán bớt cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn