HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Hồng Ngọc
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.32%
- Mã chứng khoán: HVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700,200 CP (tỷ lệ 6.37%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 104,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 596,000 CP (tỷ lệ 5.42%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 34,700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.32%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 630,700 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 5.74%
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/03/2024.

Xem thêm tại hnx.vn