14:00, 26/08/2022

HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
  - Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
  - Mối quan hệ: Vợ
  - Tỷ lệ nắm giữ: 0.37%
  - Họ tên người có liên quan: Lê Thị Hồng Ngọc
  - Mối quan hệ: Con
  - Tỷ lệ nắm giữ: 0.59%
  - Mã chứng khoán: HVT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 911,200 CP (tỷ lệ 8.29%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 122,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,034,100 CP (tỷ lệ 9.41%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 105,300 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.96%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,139,400 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 10.37%
  - Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/08/2022.

  HNX