HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.37%
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Hồng Ngọc
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.59%
- Mã chứng khoán: HVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 911,200 CP (tỷ lệ 8.29%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 122,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,034,100 CP (tỷ lệ 9.41%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 105,300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.96%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,139,400 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 10.37%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/08/2022.

HNX