HVT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn