HVX: Quyết định của HĐQT về việc giao quyền TGĐ và người đại diện theo pháp luật cho Ông Lưu Văn Bòng thay thế Ông Ngô Đức Lưu

HVX: Quyết định của HĐQT về việc giao quyền TGĐ và người đại diện theo pháp luật cho Ông Lưu Văn Bòng thay thế Ông Ngô Đức Lưu

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo Quyết định của HĐQT về việc giao quyền TGĐ và người đại diện theo pháp luật như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm