ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
          - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
+ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

HNX