09:54, 29/08/2022

IDI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220829_20220827 - IDI - Giai trinh CL LNST BCTC Hop nhat 6 thang dau nam 2022.pdf
    20220829_20220827 - IDI - Giai trinh CL LNST BCTC Rieng 6 thang dau nam 2022.pdf

    HOSE