INC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ong Kian Soon

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ong Kian Soon
- Mã chứng khoán: INC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 158,800 CP (tỷ lệ 7.94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 161,200 CP (tỷ lệ 8.06%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng mức đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn