DNSE Detail Stock INC

HNX: CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

INC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

51.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.92 tỷ

Doanh thu

24.08 tỷ

0.56%

960.64

0

0.20

-74.78%

7.64%

5.31%

30.61%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty IDICO – CTCP

70.4%

Ong Kian Soon

8.06%

Nguyễn Trọng Thạo

5.06%

Khác

16.48%

Tin tức & Sự kiện