IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26 tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường Công ty, địa chỉ: Số 14. đường 21 tháng 4. Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

HNX