JOS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

JOS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu JOS của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, Phường 8. TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của HĐQT; Ban Giám Đốc; Ban kiểm soát và các Tờ trình liên quan đến hoạt động của Công ty

HNX