JVC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

JVC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm