Không thông tin đầy đủ giao dịch của cổ đông lớn SCIC, VOC bị phạt tiền

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP (mã VOC-UPCoM); Công ty Cổ phần GKM Holdings (mã GKM-HNX) và Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (mã DZM-UPCoM) với tổng số tiền là gần 440 triệu đồng.

Theo đó, VOC bị phạt tổng tổng 145 triệu đồng - trong đó, phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: VOC công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022; Công văn số 16/DTV-TC ngày 18/02/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Công văn số 57/DTV-TC ngày 07/07/2022 về việc ký Hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Tiếp theo VOC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán 44.211.900 cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên HĐQT không điều hành, không có thông tin đầy đủ về Thành viên HĐQT) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng là phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tương tự, Công ty Cổ phần GKM Holdings (mã GKM-HNX) bị phạt 205 triệu đồng - trong đó, phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Tiếp theo, GKM bị phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ (mã GKMH2124001) trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (CBONDS) của HNX về các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023)

Cuối cùng là bị phạt 55 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (mã DZM-UPCoM) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét năm 2022 (riêng và hợp nhất), BCTC đã được kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất), BCTC bán niên đã được soát xét năm 2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023); công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu: BCTC bán niên đã được soát xét năm 2021 (riêng và hợp nhất), BCTC đã được kiểm toán năm 2021 (riêng và hợp nhất) và giải trình kết quả kinh doanh, BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 và giải trình kết quả kinh doanh, BCTC Quý 1 năm 2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021) theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, HNX thông báo về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DZM. Cụ thể: chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DZM từ ngày 31/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Đồng thời, cổ phiếu công ty chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

Ngoài ra, cổ phiếu DZM đang trong các diện sau:

+ Cảnh báo theo Quyết định số 1045/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết;

+ Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 1047/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Xem thêm tại vneconomy.vn