DNSE Detail Stock VOC

UPCOM: Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP

Nước chấm, dầu ăn và gia vị

logo

VOC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,509 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

50.30 tỷ

Doanh thu

688 tỷ

1.82%

412.96

0

0.19

-93.49%

2.07%

1.80%

-15.26%

0.32%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn KIDO

87.3%

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

5.14%

CTCP Quản lý Quỹ Thái Bình Dương

4.34%

Khác

3.22%

Tin tức & Sự kiện