KHS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Ngọc Diệp

KHS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Ngọc Diệp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Diệp
- Mã chứng khoán: KHS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 850,056 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 850,056 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.03%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/07/2023.

HNX