KHS (CTCP Kiên Hùng) - Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 09/12/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Các vấn đề liên quan đến công ty con Aoki
+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Xem thêm tại hnx.vn