Kinh doanh cải thiện, An Phát Holdings và các công ty thành viên đều báo lãi trong năm 2023

Nhóm cổ phiếu Tập đoàn An Phát Holdings bao gồm các mã APH, AAA, HII, NHH vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 cùng những dấu hiệu tích cực.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HSX: AAA)

Năm 2023 AAA ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, gấp hơn 2,7 lần so với năm 2022, chủ yếu do mảng sản xuất bao bì tăng trưởng trở lại và mảng thương mại có lãi khi giá hạt nhựa diễn biến ổn định hơn trong năm 2023. Biên gộp tăng mạnh từ 7,1% lên 8,8% dù doanh thu đạt 12.622 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022 do giảm quy mô hoạt động thương mại và giá hạt nhựa trung bình năm thấp hơn. Đồng thời chi phí bán hàng giảm 23% do giảm cước vận tải so với mặt bằng cao năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và LNST năm 2023 đạt lần lượt 371 tỷ đồng và 311 tỷ đồng, tăng 98% và 165% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 898 tỷ đồng, biên EBITDA đạt 7,1%, tăng mạnh so với mức 5,1% năm 2022.

Trong đó quý IV/2023 AAA ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.685 tỷ đồng, giảm 21% so với quý IV/2022, chủ yếu do giảm quy mô thương mại. Lợi nhuận gộp đạt 309 tỷ đồng, gấp 7,6 lần so với cùng kì 2022, đóng góp chủ yếu do mảng bao bì tăng trưởng trở lại và hoạt động sản xuất thương mại hạt nhựa báo lãi so với lỗ cùng kì khi giá hạt nhựa không biến động mạnh. Biên gộp quý IV/2023 đạt 11,5%, mức cao nhất từ quý II/2019 tới nay. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 107 tỷ đồng và 92 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ 159 tỷ đồng và lỗ 149 tỷ đồng cùng kì 2022.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2023 đạt 11535 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt 2435 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 0,09 lần.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HSX: APH)

Năm 2023 APH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỷ đồng gấp 3,8 lần năm 2022, đóng góp chủ yếu do tăng trưởng trở lại mảng sản xuất bao bì và báo lãi mảng thương mại hạt nhựa. Doanh thu năm 2023 đạt 14.522 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022 chủ yếu do giảm quy mô thương mại và giá hạt nhựa trung bình năm thấp hơn. Biên gộp cải thiện từ 8,8% năm 2022 lên 9.8% năm 2023. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 13% và 29% so với cùng kì. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 307 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 1.098 tỷ đồng, biên EBITDA đạt 7,6%, tăng mạnh so với mức 5,3% năm 2022.

Trong đó, quý IV/2023 APH ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.186 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kì 2022 chủ yếu do giảm quy mô thương mại. Lợi nhuận gộp đạt 403 tỷ đồng, tăng 167% so với 2022 chủ yếu do hoạt động sản xuất bao bì tăng trưởng trở lại và mảng thương mại báo lãi so với lỗ cùng kì. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế đạt 123 tỷ đồng và 98 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 162 tỷ đồng cùng kì 2022.

Tổng tài sản tại 31/12/2023 đạt 12.324 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt 2.505 tỷ đồng, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu đạt 0,23 lần.

CTCP An Tiến Industries (HSX: HII)

Năm 2023 HII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc so với mức lỗ 143 tỷ năm 2022, đóng góp chủ yếu do mảng thương mại có lãi trở lại khi giá hạt nhựa diễn biến ổn định hơn trong năm 2023. Doanh thu năm 2023 đạt 7.882 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2022 do giảm quy mô thương mại và nền giá hạt nhựa năm 2023 thấp hơn 2022. Lợi nhuận gộp đạt 419 tỷ đồng, tăng 80% so với 2022, biên gộp tăng mạnh từ 2,2% lên 5,3%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và LNST đạt 78 tỷ và 80 đồng so với mức lỗ 134 tỷ đồng và 143 tỷ đồng năm 2022. Trong đó quý IV/2023, HII ghi nhận lãi sau thuế 17 tỷ so với mức lỗ 158 tỷ cùng kì 2022. Dù doanh thu thuần đạt 1.478 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2023, lợi nhuận gộp đạt 98 tỷ, cải thiện so với mức lỗ 58 tỷ cùng kì 2022.

CTCP Nhựa Hà Nội (HSX: NHH)

Quý IV/2023 NHH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kì 2022 và gấp 2,2 lần so với quý 3/2023, đóng góp chủ yếu bởi phục hồi hoạt động mảng nhựa kỹ thuật và mảng nhựa xây dựng tăng trưởng. Doanh thu đạt 514 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kì nhưng tăng 5% so với quý 3/2023. Biên gộp quý 4/2023 đạt 17%, tăng so với mức 12,7% quý 3/2023. Biên lợi nhuận ròng đạt 7,4%, trở lại mức cao nhất từ quý 3/2021 đến nay. Lũy kế năm 2023 NHH ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 2.039 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022, chủ yếu do Công ty tái cấu trúc tập khách hàng và xử lý hàng tồn kho.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn