KLB: Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

KLB: Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

HNX

Tài liệu đính kèm