DNSE Detail Stock KLB

UPCOM: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Ngân hàng

logo

KLB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,338 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

583 tỷ

Doanh thu

7,446 tỷ

87,581 tỷ

1,613.07

2.60%

169.21%

3.06%

2.46%

49.69%

5.42%

10.31%

0.67%

0.66

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Anh Tuấn

4.97%

Phạm Trần Duy Huyền

4.78%

Trần Thị Thu Hằng

4.77%

Nguyễn Thụy Quỳnh Hương

4.46%

Khác

81.02%

Tin tức & Sự kiện