KSD: Đàm Thị Ái Len - Chủ tịch HĐQT - đã mua 241,200 CP

KSD: Đàm Thị Ái Len - Chủ tịch HĐQT - đã mua 241,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KSD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720,800 CP (tỷ lệ 6.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 241,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 962,000 CP (tỷ lệ 8.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Lý do tài chính cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/05/2023.

HNX