13:18, 06/04/2021

Lãi lớn trong 2020, NET muốn chia cổ tức tiền tỷ lệ 60%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa được công bố, Ban lãnh đạo NET dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60% (6,000 đồng/cp) cho năm 2020.

Trong bài viết này:

  Năm 2020, NET đạt doanh thu thuần 1.47 ngàn tỷ đồng và lãi ròng hơn 133 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27% và 64% so với kết quả năm 2019.

  Với gần 22.4 triệu cp đang lưu hành, NET sẽ chi hơn 134 tỷ đồng để trả cổ tức nếu tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua. Điều này cũng đồng nghĩa Công ty sẽ chia cổ tức toàn bộ số lợi nhuận kiếm được trong năm 2020.

  Kế hoạch tạm ứng cổ tức cho năm 2021 cũng được xin ý kiến cổ đông, tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định.

  Cho năm 2021, Ban lãnh đạo NET trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tối đa đạt lần lượt 2 ngàn tỷ đồng và 120 tỷ đồng. Tuy doanh thu được dự phóng tăng trưởng đến 36%, mục tiêu lợi nhuận của NET ở kịch bản lạc quan vẫn thấp hơn 10% so với kết quả đạt được trong năm 2020.

  Kế hoạch kinh doanh của NET trong năm 2021
  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của NET

  Đại hội thường niên sắp tới cũng là thời điểm cổ đông NET tiến hành bầu cử 7 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Đây sẽ là nhiệm kỳ HĐQT trọn vẹn đầu tiên mà NET nằm dưới quyền kiểm soát của Công ty TNHH Masan HPC (sở hữu 52.25% NET).

  Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NET cũng lên kế hoạch thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp theo hướng bỏ đi Ban Kiểm soát.

  Cơ cấu tổ chức quản lý của NET
  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của NET

  Thừa Vân

  FILI