Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/02/2022

Ngày thực hiện: -