DNSE Detail Stock TBH

UPCOM: CTCP Tổng Bách hóa

Cho thuê bất động sản

logo

TBH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,220 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

709 tỷ

Doanh thu

4.51 tỷ

0.05%

0

0

-0.59

0%

114.63%

78.84%

-52.98%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh

96.65%

Khác

3.35%

Tin tức & Sự kiện