Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/08/2023

Ngày thực hiện: -